English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Четврток 04 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Петковски Константин
Наставен Кадар - Редовен професор

     Отсек: Индустриски менаџмент
   
Кабинет: 418
Локал: 159
Телефон: 047 207 759
Посетни часови:
среда 10:30 - 12:00 ч
четврток 17:30 - 19:00 ч                                 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Водство, лидерство, комуникациски вештини, менаџмент на човечки ресурси, стратегиски менаџмент, образовен менаџмент, претприемништво и бизнис

Роден е на 10.08.1952 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Деловно и професионално комуницирање, Комуникациски вештини, Професионална и деловна комуникација, Стратегиски менаџмент, Финансиски менаџмент, Менаџмент на човечки ресурси, Претприемништво и бизнис

-   наставник на втор циклус на студии по Бизнис лидерство

Студиски престои:

-   CITO, Nederland (2004), Бугарија - ВЕТ програма (2003), Словенија, Литванија (2003)

Публикации:

-  К. Петковски, (2010): Деловно лидерство “Универзитет за туризам и менаџмент”, Скопје

-  К. Петковски, А. Стоилковска (2010): Менаџмент на човечки ресурси”Универзитет за туризам и менаџмент”, Скопје

-  К. Петковски, А. Мајсторова Ивановска (2010): Мајсторство во комуницирањето “Херакли комерц”, Битола

-  К. Петковски, Г. Пеливанова. (2009): Предизвиците на современото лидерство во образованието “Херакли комерц”, Битола

-  К. Петковски, М. Танушевски (2008): Комуницирање, односи со јавноста и лобирање, “Херакли комерц”, Битола

-  К. Петковски, В. Симоновска. (2008): Менаџмент во здравство, “Херакли комерц”, Битола

-  К. Петковски, (2007): Стратегија, организирање и планирање на ресурси - коавтор на книгата: Како до сопствен бизнис, Центар за развој на нови бизниси, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје

-  K. Petkovski, co-author: Demand Analysis - Entrepreneurial Learning at the Elementary, Secondary and High Education System in R. Macedonia, Business Start-up Center, University St. Cyrilus and Methodius Skopje - 2006

Учество во проекти:

-  Обучувач во Проектот за модернизација во образованието преку понудувачот на услуги КДС - Центар за обука и развој на кадри Скопје, Р. Македонија, 2010

-  Тренер, работилници за менаџмент Hopefellowship Project, Црна Гора, Р. Македонија, 2007

-  Тренер и консултант во проектот Business Start - up Centre University St. Cyril and Methodius - Skopje, Р. Македонија, 2006 и University St. Kliment Ohridski - Bitola, Р. Македонија, 2007

-  Координатор на проектната единица за изготвување на националната стратегија за развој на образованието во Р. Македонија, 2004  - 2006

 

Учесник во организации:

 

- МНД - Македонско научно друштво Битола

 

Контакт: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 718

 

++389 75 247 835


 

 


 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици