English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Поповски Кире
Наставен Кадар - Редовен професор


    Отсек: Графичко инженерство
   
Кабинет: 418
Локал: 159
Телефон: 047 207 759
Посетни часови:
                            
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Предмети:

- Дигитално видео, Композиција на мултимедијални проекти, Опрема за графичка подготовка, Машини и системи за графичка подготовка, Технолошки постапки и операции, Воздухопловни погонски групи

 

Универзитетско образование:

-   Доктор на технички науки

 

Биографски податоци

 - Роден на 24.07.1962 г. во Битола.

- Дипломска работа по предметот "Мотори со внатрешно изгорување" на  Технички факултет во Битола, машински смер.

- Магистерска работа   "Емпириски модел на топлинските текови во оранжериски простор" на Машински факултет во Скопје.

- Докторска дисертација Топлиноизменувач со проширена површина за работни медиуми вода и воздух на Машински факултет во Скопје.

- Автор на 77 објавени трудови (6 учебни помагала, повеќе рецензии на трудови и развојни проекти, стручни и научни трудови објавени во земјава и странство). Во ракопис уште четири учебни помагала од областа на графиката и информатиката и прифатени три стручно - научни труда во странство.

- Член на Друштвото на термичари на Република Македонија ДТРМ и на Македонското научно друштво.

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 759


 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици