English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Петок 03 Апр 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Хаџи-Коста Јосифовска Магдалена
Наставен Кадар - Вонреден професор

 
    Отсек: Eлектротехнички
   
Кабинет:
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                                 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- Математика – комбинаторна геометрија и алгебра со примена

- Математичко програмирање

Роденa е на 31.01.1948 во Битола

Универзитетско образование:

-       Доктор на математички науки

Научни и стручни активности:

-       наставник на прв циклус на студии по Математика 1, Математика 2 и Математика 3

-       наставник на втор циклус на студии по Применета математика и Транспортни мрежи

Публикации:

-       Л. Стојановска . М. Хаџи Коста Јосифовска, Збирка решени задачи по Математика 1 – втор дел,

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 1990 година

-       М. Хаџи Коста Јосифовска, В. Маневска, С.Чаламани, Збирка решени задачи по Математика,

ТФБ, 1997 година

Учество во проекти:

-       Геометриско-тополошки, диференцијално геометриски и комбинаторни проблеми и нивна примена,

Министерство за наука на Р. Македонија, 1992-1995 и 1995-1998

Геометриско-тополошки, алгебарски и комбинаторни проблеми и нивна примена, Министерство за наука на Р. Македонија, 1999-2002 и 2003-2006

Учество во организации:

-       Сојуз на математичари на Македонија

-       Македонско научно друштво - Битола

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 722

++389 70 446 243

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици