English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Цветановски Иле
Наставен Кадар - Вонреден професор

     Отсек: Сообраќај и транспорт
   
Кабинет: 411
Локал: 143
Телефон: 047 207 743
Посетни часови:
вторник 11:00 - 13:00 ч
среда 08:00 - 10:00 ч                                 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- комбиниран (интегрален) сообраќај, технологија на транспортни процеси,

  современи транспортни технологии

 

Роден е на 04.05.1963 година во Велес Р.М..

Универзитетско образование:

-       Доктор на науки од областа на сообраќај и транспорт

Научни и стручни активности:

-       наставник на прв циклус на студии по Стандарди за идентификација

на стоката во транспорт, Современи транспортни технологии  и Интегрален транспорт

-       наставник на втор циклус на студии по Стоковно транспортни центри

-       наставник на тригодишни стручни додипломски студии по Складови и складирање,

Индустриски и интегрален транспорт и Карактеристики на стоката во транспорт

Публикации:

-       Бомбол, К., Колтовска, Д., Цветановски, И., Регулација на сообраќајните токови – Прирачник,

                Технички факултет, Битола, 2003.

-       Цветановски , И., Современи транспортни технологии – Прирачник,

Технички факултет. Битола, 2007,

-       Цветановски, И., Интегрален транспорт – Прирачник, Технички факултет. Битола, 2008,

-       Цветановски, И., Складови и складирање – Прирачник, Технички факултет. Битола, 2009,

-       Цветановски, И., Стоковно транспортни центри – Прирачник,

Технички факултет. Битола, 2009,

-       Цветановски, И., Стандарди за идентификација на стоката во транспорт – Прирачник,

Технички факултет. Битола, 2010,

Учество во проекти:

-       Моделирање на интегриран систем за одржлива безбедност во патниот сообраќај МОН на Р.М.2004

-       Идејно сообраќајно решение за северниот дел на град Битола 2006/2007

-       Сообраќајно решение за град Пробиштип 2005/2006

-       Сообраќајна студија за град Битола 2009/2010

-       Професионална обука на возачи и управители 2008/2010

-       Изработка на подзаконски акти во МТВ на Р.М.2008/2009

 

Учесник во организации:

 

-       Комора на овластени архитркти и инженери од областа на сообраќајот (А и Б) овластување

-       Член во комисија на МТВ за спроведување на испити за професионална компетентност

-       Рецензент на учебници во национална комисија при МОН на Р.М.

-       Сојуз на сообраќајни инженери на Р.М.

-       Научно друштво Битола

-       Овластен проценител во компанијата EUROLINK

-       Овластен судски вештак

 

Контакт:      Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ">ile.cvetanovski@uklo.edu.mk

++389 47 207 743

++389 75 793 044

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици