English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 31 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Андреевски Игор
Наставен Кадар - Вонреден професор


    Отсек: Машински
   
Кабинет: 405
Локал: 119
Телефон: 047 207 719
Посетни часови:
понеделник 11:30 - 13:00 ч
вторник 11:30 - 13:00 ч                              
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

 • Енергетика и процесно машинство, термодинамика и термотехника
 • Загадување и заштита на животната средина
 • CAD/CAM Апликации и интегрирани системи

Роден е на 28.04.1975 г. во Битола.

Универзитетско образование:

 • Доктор на технички науки

Наставни активности:

 • Ангажиран за реализација на активностите од прв циклус на студии по следните предмети: Термодинамика, Пренос на топлина, Одржливи енергетски развој, Нуклеарни реактори, Технологија на леење и заварување, CAD/CAM Апликации, Енергетски објекти и животна средина.
 • Наставник на втор циклус на студии по предметот Одбрани поглавја по Термодинамика.

Научни и стручни публикации:

 • Model MADAM recent improvements and inverse concept implementation”, Emission Control Technologies - Air pollution control and prevention Workshop, Thessalonica, Greece, May 14-16, 2007.
 • "Primena savremene kompjuterske tehnologije u procesu simulacije livljenja ubrizgavanjem plastičnih materijala", 8-mi Naučno stručni skup DEMI2007, Banja Luka, BiH, Maj 25-26, 2007.
 • "Comparative analysis of housing objects heating energy supplies using two different energy sources", International congress and exhibition on heating, refrigeration and air-conditioning (HVAC&R), SMEITS, Belgrade, December 03-05, 2008.
 • “Leverberg-Marquard method for inverse estimations in dispersion modeling”. Proceeding of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose in Paris, pp.934-938, France, June 1-4, 2010.
 • “Dispersion models result’s improvements using inverse approach”. Proceeding of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose in Paris, pp.977-981, France, June 1-4, 2010.

Учество во проекти:

 • Инвестициони можности во енергетскиот сектор - Компонента 1: Акционен план за снабдување со лигнит на ТЕ Битола”, PHARE Проект, меѓународен Конзорциум на компании (предводен од Exergia (Грција), во својство на соработник, Скопје, 2003.
 • "МАДАМ - Македонски Дисйерзионен Атмосферски Модел", Технички факултет - Битола, финансиран од Министерствот за образование  и наука, главен истражувач: доц. д-р Александар Маркоски, во својство на соработник-млад истражувач, Битола, 2004.

Учество во организации:

 • Здружение на енергетичари на Македонија, ЗЕМАК
 • Стипендист на Асоцијацијата World Federation of Scientists со седиште во Женева, National scholarship programme за 2007 година
 • Контакт:    
 •  

  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  ++389 47 207 719

  ++389 70 395 049

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици