English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Атанасовски Методија
Наставен Кадар - Доцент


    Отсек: Електротехнички
   
Кабинет: 1
Локал: 116
Телефон: 047 207 716
Посетни часови:
понеделник 12:30 - 14:00 ч
 вторник 09:00 - 10:30 ч                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Електроенергетски мрежи и системи, Интеграција на дисперзирано производство во дистрибутивните ЕЕС, распределба на загубите во дистрибутивни системи со дисперзирано производство

Роден е на 26.10.1977 во Битола

Универзитетско образование:

-   Магистер на електротехнички науки (2005)

-   Дипл. Ел. Инж (2001)

Научни и стручни активности:

-   асистент на прв циклус на студии на Електротехничкиот отсек на група предмети од областа на Електроенергетски мрежи и системи

Публикации:

  • Metodija Atanasovski, R.Taleski : “Power Summation Method for Allocation of Losses in Radial Distribution Networks With Dispersed Generation”, in Procedings of 2010 Mediterranean Conference on Power Generation Transmission Distribution and E. Conversion, Cyprus, 07-10 november (IET CONF. at IEEE Xpolore Digital Library).
  • Metodija Atanasovski, R.Taleski : “Comparative Analysis of Loss Allocation Methods in Distribution Systems With Dispersed Generation”, in Procedings of VII Conference on Electricity Distribution on Serbia, Vrnjacka Banja, Serbia 26.09-01.10. 2010.
  • Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски, Климент Наумоски: “Ефикасен начин за намалување на загубите на електрична енергија во преносната мрежа”, Научно-стручно списание “ЕНЕРГЕТИКА”, Vol. 17, бр. 67, стр. 62-66, УДК 629-9, мај 2009.
  • Metodija Atanasovski, Vesna Borozan: “Marginal Loss Coefficients and Nodal Factors for Loss Allocation in Distribution Systems with DG”, Proceedings of papers XLIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 311-314, Nis, Republic of Serbia, June 25 - June 27, 2008.
  • Atanasovski M., Taleski R., "Power Summation Method for Loss Allocation in Radial Distribution Networks With DG," IEEE Transactions on Power Systems, accepted for future publication, Paper no. TPWRS − 00949 − 2010, available at IEEE XPlore Digital Library, IEEE Early Access (JCR impact factor(2010) =1.964, JCR 5-year impact factor=3.045).

Учество во проекти:

-   Студија за развој на преносната електроенергетска мрежа на РМ, 2010-2020 г. , член на консултантски тим на ТФБ заедно со Институтот Хрвоје Пожар-Загреб.

 

Учесник во организации:

 

-   МАКО CIGRE

-   Здружение на енергетичари на Македонија (ЗЕМАК)

-   Македонско научно друштво-Битола

 

Контакт: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

http://www.tfb.edu.mk/predavaci/view/128

++389 47 207 716

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици