English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Јаневска Гордана
Наставен Кадар - Доцент


    Отсек: Машински
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                              
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

хидроенергетика, автоматика, регулациона техника, механика на флуидите и стујно техники системи

Родена е на 01.01.1964

Универзитетско образование:

Доктор на науки од областа на техничките науки

Научни и стручни активности:

-   ангажираност во наставата на прв циклус на студии по Компјутерски управувани машини и процеси, Мерење и управување со графички процеси, Проектирање на термоенергетски постројки, Проектирање на технолошки системи, Системи на автоматско управување, Хидраулика и хидраулични машини 

-   ангажираност во наставата на втор циклус на студии по Специфични услови на проектирањe во заштита на животната средина, Заштита од хемиски штети, пожари и експлозии

Студиски престои:

Лондон, Велика Британија (South Bank University, London,1999), Гент, Белгија (University of Ghent, 2002), Авеиро, Португалија (University of Aveiro, 2002), Вроцлав, Полска (Univ. of Wroclaw, 2003), Линкопинг, Шведска (Linköping University, 2005), Торино, Италија  (Politecnico di Torino,  2005), Оснабрук, Германија (University of Applied Sciences – Osnabruck, 2010), Ахен, Германија (FH Aachen University of Applied Sciences, 2011)

Публикации:

  • Бахтовска Е., Јаневска Г., Водич за имплементацијата на ЕКТС, Технички факултет - Битола, 2002.
  • Пановски С., Јаневска Г., Автоматизација, мерење и регулација, Факултет за биотехнички науки, Битола, 2002.
  • Јаневска Г., Прирачник по Компјутерски управувани машини и процеси (Matlab - Control System Toolbox, Simulink), ТФБ, скрипта за интерна употреба, 2004.

Учество во проекти:

  • Мали хидроцентрали во Македонија (НИП), МОН 1999-2002 (соработник во проектот)
  • Да изградиме мала хидроцентрала (НИП), МОН 2003-2006 (соработник во проектот)
  • Implementation of ECTS at the University St. Kliment Ohridski, TEMPUS JEP 2001-2003 (participant in the project)
  • Exchange of best practices in establishing ECTS, TEMPUS SCM, 2004 – 2005 (participant in the project)
  • Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer –INTERREG IIIA, 2005-2007 (participant in the project)
  • Designing  and implementing of  the NQF in RM–TEMPUS ETF-SM-00050-2008 Project, 2009-2012, (participant in the project)
  • Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies (DRIMS) TEMPUS IV 158644 – DE – JPCR Project, 2010-2013, (participant in the project)

 

 

Учесник во организации:

 

-   Здружение на енергетичарите на Македонија – ЗЕМАК

-   Македонско научно друшво (МНД) – Битола


Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

                  +389 47 207 727

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици