English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Костов Митко
Наставен Кадар - Вонреден професор

    Отсек: Електротехнички
   
Кабинет: 200
Локал: 111
Телефон: 047 207 711
Посетни часови:
понеделник 10:00 - 11:30 ч 
вторник 10:00 - 11:30 ч                              
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

Дигитална обработка на сигнали, мулти-резолуциска анализа на сигнали, вејвлет базирана обработка на слики и отстранување на шум, вејвлет базирано пребарување на слики и видео во бази на податоци, нуклеарни медицински слики, NPR-QMFбанки на филтри. 

Роден е на 20.08.1973 во Битола 

Универзитетско образование:

Доктор по електротехника
Март 2008, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија
Теза: Отстранување на шум во нуклеарни медицински слики со примена на мултирезолуција.

Магистер по електротехника
Мај 2000, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија
Теза: Брз алгоритам за дизајн на QMF банки.

Дипл. инж. по електротехника
Окт. 1992 – Мај 1997, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија
Насока: Електроника и телекомуникации.
Теза: Дизајн на QMF банки со филтри со линеарна фаза

Научни и стручни активности:

наставник на прв циклус на студии по Теорија на електрични кола, Компјутерски системи и комуникации, Структури и бази на податоци, СУБП и развојни алатки, Основи на телекомуникации, Мрежни оперативни системи, Софтверски пакети во електрониката

наставник на втор циклус на студии по Банки на дигитални филтри, Мултирезолуциска анализа и реконструкција на сигнали

Лична веб страна: https://sites.google.com/site/mikostov/

Curriculum Vitae

  • (достапна во pdf)

Контакт:

Универзитет Св. Климент Охридски
Технички факултет
Иво Лола Рибар бб 99, БитолаР.Македонија

Тел: 389-47.20.77.11, факс: 389-47-20.33.70

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици