English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Мијаковски Владимир
Наставен Кадар - Вонреден професор


    Отсек:
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                              
e-mail:

Научна преокупација:

- Механика на флуиди, струјно технички системи, Термоенергетски постројки, Обновливи извори на енергија

Роден е на 07.09.1974 во Битола

Универзитетско образование:

-       Доктор на технички науки

Научни и стручни активности:

-       наставник на прв циклус на студии по Механика на флуиди, Транспорт на флуиди, Термоенергетски постројки, Обновливи извори на енергија

-       наставник на втор циклус на студии по Одбрани поглавја по Механика на флуиди, Современи Термоенергетски постројки,...

Студиски престои:

-       Кембриџ (1999/2000), University of Cambridge, United Kingdom

-       Љубљана (2002 и 2005), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenia

Публикации:

-       Мијаковски В., Практикум по Транспорт на флуиди, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2003.

-       Мијаковски В., Транспорт на флуиди збирка на решени задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2003.

-       Мијаковски В., Механика на Флуиди (Динамика на вискозен флуид), Збирка на решени задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2007.

-       Мијаковски В., Механика на Флуиди, Збирка на решени и испитни задачи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2007.

-       Мијаковски В., Збирка задачи по технолошки, термотехнички и процесни системи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2007.

-       Мијаковски В., Прирачник за работа во SolidWorks, Книга 1 – Моделирање и склопови, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2008.

-       Мијаковски В., Обновливи Извори на Енергија, Книга 1 - Основи, Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет-Битола, 2009.

 

 

Учесник во организации:

 

-       Друштво на термичари на Република Македонија (ДТРМ)

 

-       Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија

 

-       American Society of Heat, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE)

 

 

 

Учество во проекти:

 

-       Pre-feasibility study for medial-term development of public utilities in municipality Bitola, PHARE CBC, 2000-2001.

 

-       Топлификација на Битола,  НИП, Министерство за образование и наука на РМ, 2001-2004.

 

-       Заштеда на енергијата и заштита на околината во ТЕЦ, НИП, Мин. за образование и наука на РМ, 2001-2004.

 

-       SOHO Based Employment on International Market of Outsorced Engineering Jobs, GTZ, 2004-2005.

 

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 748

 

++389 70 339 767


 

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици