English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Поповска-Василевска Сања
Наставен Кадар - Вонреден професор


    Отсек: Машински
   
Кабинет: 422
Локал: 110
Телефон: 047 207 710
Посетни часови:
 вторник 11:30 - 13:00 ч
 среда 8:00 - 9:30 ч 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- обновливи енергии (геотермална, сончева)

- оптимално користење на енергијата

Родена на 03.10.1968 во Скопје

Универзитетско образование:

-  Доктор по технички науки

Научни и стручни активности:

-  наставник на прв циклус на студии по Топлински пумпи, Оранжерии, Ладилни и клима уреди, Погонски и процесни материјали, Парогенератори, Топлински турбини, Одржливо користење на природни ресурси и системи за заштита на животната средина, Опасности на работното место во работната средина, Професионален ризик, Основи на машинство, Печатарски машини и системи

-  наставник на втор циклус на студии по Современи ладилни постројки, Далечинска детекција на промените во животната средина, Заштита при работа со постројки и инсталации под притисок

Студиски престои:

-  Пиза (Institute for Geothermal Research 1991/92), Раденци (GAS 1994), Чешме (Dokuz Eylul University 1997, 2005), Понта Делгада (Universidade dos Acores 1998), Клајмат Фолс (University of Oregon 1999), Солун (Aristotle University 2001), Орадеа (University of Oradea 2002/04/05/06), Peine ( EGEC 2010)

Публикации:

-  Поповски К., П.-Василевска С., Present Geothermal Market in Macedonia Reconstruction / Re-completion and Optimization of the Existing Projects, ISS (Skopje), 80 pg., 1999

-  П.-Василевска С., Сончеви системи, Инфотека за примена на сончевата енергија со особен осврт кон топлинските системи, ОПМ, 120 стр., Скопје, 2007

-  П.-Василевска С., Насов И., К.-Бошкова Х., Ристов В., Интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади, Солар Македонија, 188 стр., Скопје, 2009

-  Popovski K., N.Andritsos, M.Fytikas, P.-Vasilevska S., B.Sanner, P.Ungemach, Valdimarsson V., Geothermal Energy, UNESCO, ISBN 978-608-65205-2-6, Skopje 2010

-  П.-Василевска С., Поповски К., Гечевска В., Сончева енергија во Македонија, Публикација на МАГА, 42 стр., Скопје, 2010

-  Поповски К., Мицевски Е., Арменски С., Гечевска В., П.-Василевска С.,  Геотермална енергија во Македонија, Публикација на МАГА, 50 стр., Скопје, 2010

-  Поповски К., Арменски С., Поповска Е., П.-Василевска С., Гечевска В., Енергија од биомаса во Македонија, Публикација на МАГА, 35 стр., Скопје, 2010

 

Учество во проекти:

 

-  Solar Water Heaters (Training of Experts & Professionals and Improvement of Technology & Production); Development Austrian / Macedonian Project financed by ADA, 2005-2008

 

-  Web Based Multimedia e-Learning for Applied Technologies WEBLAB, TEMPUS Program 2006-2007

 

-  Post Diploma Course on Renewable Energies of Universities of South Balkan Area (Bulgaria, Greece, Macedonia), INTERREG Program 2006-2008

 

-  Development of Sustainability of Geothermal Project GEOTERMA in Kocani, Macedonia, Development Austrian / Macedonian Project financed by ADA, 2006-2009

 

-  Integrated Solar Thermal Systems in Roofs and Facades, coordinator, co-financed by ADA, 2009

 

-  Biomass Energy Europe – Acronym: BEE, Coordination and support action FP7-ENERGY-2007-1-RTD, Project number 213417, 2008-2012

 

-  MAS-PLM, Master Studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle Management and Sustainable Production, Tempus JP, 2009-2012

 

-  GEOCOM, Geothermal Communities, Concerto, FP7, 2010-2015

 

Учесник во организации:

 

-  Три семинари за обука на производители и професионалци во рамки на проектот Solar Water Heaters – Training of Experts & Professionals and Improvement of Technology & Production, April, November 2006; May 2007

 

-  Промотивна работилница за Македонското здружение за сончева енергија- Солар Македонија, Градско собрание, Скопје, 21 мај 2007

 

-  Трибина “Примената на сончевата енергија – Потреба и предизвик“, Стопанска комора на Македонија, Скопје, 25 март, 2009

 

-  Работилница “Интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади“,Стопанска комора на Македонија, Скопје, 25 март, 2009

 

-  Работилница “Хармонизација на методологиите за проценка и одржливо вклучување на биомасата и другите ОЕИ во општинските и националните стратегии за енергетски развој“, Скопје, 4 ноември, 2010

 

 

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 700

 

++389 70 207 000

 

 

 


 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици