English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Спировски Миле
Наставен Кадар - Доцент

 
    Отсек: Електротехнички
   
Кабинет: 138
Локал: 156
Телефон: 047 207 738
Посетни часови:
 понеделник 10:00 - 12:00 ч

 среда 10:00 - 12:00 ч , четврток 10:00 - 12:00 ч                          

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

 • Производство на електрична енергија
 • Разводни постројки
 • Електрични инсталации и осветление
 • Заземјувачи и заземјувачки системи

Роден е на 23.07.1977г. во Битола.

Универзитетско образование:

 • Магистер на електротехнички науки

Наставни активности:

 • Ангажиран за реализација на активностите од прв циклус на студии по следните предмети:

Научни и стручни публикации:

 • Calculation of the Safety Conditions from High Touch and Step Voltages in the Grounding System of REK Bitola – Suvodol, Sofia, September 2005.
 • Analysis of the Safety Conditions from High Touch and Step Voltages in the Grounding Systems, Sofia 2006.
 • New method for analyzing or common operation or cascade connected hydro power stations, CIRED, Zlatibor, 2006.
 • Calculation Model and Analyses of Grounding of the Fence on Medium Voltage Stations, ICEST 2007, Ohrid.
 • Comparasion or production on a cascade – connected hydro power plant, with daily and mounthly reference, ICEST, Nis, juni 25-27, 2008.
 • Analysis of cascade work in hydro power plants and produce of energy in elektroenergetic systems, Srbija, Zlatibor, IEEP 2010.
 • Mathematical model for water use and transfer of hydrograph between two and more hydro power plants, Srbija, Vrnjacka banja, 2010
 • Justification for build HPP Cebren and HPP Galiste with more off one aggregates, DEMSEE, Greece, 2010

Учество во проекти:

 • Технологија за брзо и ефтино усвојување на производство на леани производи од легури со температура на леење до 530°С и пластични делови од полиуретан, епоксидни смоли,и полиестери, МОН 2004-2005
 • Модели за анализа и мерки за подобрување на заштитата на луѓето од превисоки напони на допир и чекор во рудници со површинска експлоатација, МОН 2006-2007
 • Подобрување на условите за безопасност од аспект на заштитата на луѓето во околина на трафостаници, МОН 2008-2009
 • Формирање на режим на работа за искористување на хидропотенцијалот на реките Треска, Црна и Вардар, МОН 2010-2011

Контакт:    

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 736

++389 75 462 797


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици