English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Буневска Јасмина
Наставен Кадар - Доцент


    Отсек: Сообраќај и транспорт
   
Кабинет: 416
Локал: 158
Телефон: 047 207 758
Посетни часови:
понеделник 11:30 - 14:00 ч
 среда 13:30 - 15:30 ч                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

Сообраќајно инжинерство и проектирање (22012),

Урбано и просторно планирање и проектирање (20114)

Транспортна логистика (22004).

 

Родена на  08. 02 1978 во Битола

 

Универзитетско образование:

Магистер по сообраќајни науки

 

Научни и стручни активности:

-       Соработник на прв циклус на студии  на предметите: Вовед во теоријата на сообраќајните токови; Софтверски пакети во теоријата на сообраќајните текови; Основи на вреднување на патната мрежа, Експлоатација на патни сообраќајници, Капацитет на патни сообраќајници; Патни сообраќајници; Организација на патен сообраќај; Организација и експлоатација на патниот транспорт; Основи на управување со товарен транспорт; Планирање и управување со товарен транспорт; Основи на транспортната логистика, Урбана логистика; Логистички системи; Основи на патното инженерство; Патишта; Урбанизам и сообраќај

-       2007-2009: Член на Комисија одредена од страна на Министерот за транспорт и врски за опроведување на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај,

Решение бр.02-16086 од 21.12.2007 - 2009, Министерство за транспорт и врски на Р.Македонија.

-       2007-2011: Член на Комисија за самоевалуација на ТФБ

-       2007-2011: Технички секретар на Центарот за обука на транспортери при Технички факултет-Битола.

Публикации:

-       Дукоски, И., Буневска, Ј.: Прирачник по планирање и управување на товарниот транспорт, учебно помагало, Технички факултет Битола, 2007, ISBN 978-9989-786-50-1

-       Bunevska, J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Development of a Bi-modal Methodology for Urban Streets Functional Classification as Urban Planning Contribution, Modern Traffic,Vol.28, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2008, ISSN 0351-1898., pp.28-31.

-       Bunevska, T.,J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Uniform Urban Street Segment Bi modal Level Of Service Analysis Tool-2U2SBILOSAT, XVIII.Medunarodni prometni simpozij Prometni sustavi 2011. Opatija, Hrvatska, 2011.

-       Bunevska, T.,J., Malenkovska,T.M.: Development of Low Speed Urban Street Side Friction Models: Case Study, XVIII.Medunarodni prometni simpozij Prometni sustavi 2011. Opatija, Hrvatska, 2011.

Учество во проекти:

-       Развој на симулационен модел на движење на возила во сообраќајни токови на дволентни патишта во зависност од патни, сообраќајни и амбиентални услови, НИП, МОН, 2001 – 2004, млад соработник.

-       Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола, ТФБ, 2006, член на проектниот тим.

-       Сообраќајно - транспортна инфраструктура на Охридско - Преспански регион,ТФБ, 2006, член на проектниот тим.

 

Учесник во организации:

 

-       Сојуз на сообраќајни инженери на Република Македонија

 

-       Хрватско Знанствено Друштво за Промет    

 

-       Македонско научно друштво – Битола

 

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 758


 

  

 

 

 

          

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици