English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 31 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Колтовска- Нечоска Даниела
Наставен Кадар - Доцент

 

    Отсек: Сообраќај и транспорт 
   
Кабинет: 303/2
Локал: 139
Телефон: 047 207 739
Посетни часови:
 понеделник 10:00 - 11:30,
 среда 10:00 - 11:30 ч, четврток 11:30 - 13:00 ч                            
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Управување и контрола на сообраќајот, интелигенти транспортни системи

Роден е на 26.08.1975 во Битола

Универзитетско образование:

-   Магистер по сообраќајни науки

Научни и стручни активности:

-   асистент на прв циклус на студии по Основи на сообраќајно инженерство, Техники на управување на сообраќајот, Управување и контрола на сообраќајот, Превенција на сообраќајни незгоди, Транспортни објекти, Сообраќајна сигнализација

-   асистент на втор циклус на студии по Управување и контрола на сообраќајот

-   Студиски престои:

-  Erasmus Mundus External Cooperation Window, Basileus Project, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia , 2010

-  University International Co-operation, University of Gent, Belgum, 2006

Пубикации:

  • Бомбол, К., Колтовска, Д., Aвтобази и автостаници – Прирачник, Технички факултет, Битола, 2003.
  • Бомбол, К., Колтовска, Д., Цветановски, И., Регулација на сообраќајните токови – Прирачник, Технички факултет, Битола, 2003.
  • Колтовска, Д., Бомбол, Д., Збирка решени задачи по ОСИ, ТФБ, 2009

 

Учество во проекти:

-   Intelligent traffic management and control in the City Centre of Skopje, CIVITAS, FP 7 (2008 – 2012)

-   Моделирање на интегриран систем за одржлива безбедност во патниот сообраќај. НИП, Мин. за наука и образование на РМ, 2004

-   Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010

 

 

Учесник во организации:

 

 

 

-   Хрватското научно друштво за сообраќај, Загреб, Хрватска

 

-  Сојуз на сообраќајни инженери на РМ

 

-   Заменик член во Техничкиот комитет ИСРМ ТК 12 - Патишта - материјали, опрема и сигнализација, Институт за стандардизација на РМ


 

Контакт: daniela Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 739

 

++389 75 456 734 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици