English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Котевска Елена
Наставен Кадар - Доцент

elenakotevska
    Отсек: Електротехнички 
   
Кабинет: 2
Локал: 117
Телефон: 047 207 717
Посетни часови:
понеделник 10:30 - 12:00 ч 
среда 09:00 - 10:30 ч                            
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

-       Применета Математика, Геоматематика, Теорија на апроксимации

Универзитетско образование:

-       Магистер по математички науки, Природно-математички Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

-       Доктор по математички науки, Техничкиот Факултет при Универзитетот во  Кајзерслаутерн, СР Германија 

Стручно усовршување и студиски престои

-       Стручен престој на Универзитетот во Ним, Франција, во рамките на ТЕМПУС Компакт Мерка: СМЕ-03573-97, 1999

-       Mathwise - A Tool for Mathematical Concepts and Methods (Mathwise- Студиски алати за математички термини и методи). Универзитет во Ковентри (Coventry University, UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница.

-       Matlab- A tool for teaching Mathematical Modeling to Engineers (Matlab- Алати за моделирање на студенти по инженерство). Универзитет во Ковентри (Coventry University, UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница.

-       Computer Aided Assessment (CAA)(Оценување со помош на сметачи). Универзитет во Ковентри (Coventry University, UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница.

-       Simulink- A Tool for Teaching Modeling and Simulation to Engineers (Simulink- Алати за симулирање за студенти по инженерство). Универзитет во Ковентри (Coventry University, UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница. 

-       Кандидатката остварила бројни научни посети на Институти по Математика на повеќе Европски универзитети како на пример Аристотел Универзитетот во Солун, Југозападниот Универзитет во Благоевград и Бугарската Академија на Науките, 2000.

-       Активно и успешно учествувала на интензивниот курс Wavelet Analysis and signal Processing одржан на Институтот по Математика и Информатика, БАН- Софија, 24.09-12.10.2001 година, во рамките на DAAD- програмата за развој на Југоисточна европа, како проект под наслов „Center of Excellence for Applications of Mathematics“

-       Активно и успешно учествувала на интензивниот курс „Multivariate Splines and Wavelets“ одржан на Институтот по Математика и Информатика, Нови Сад, 26.09-10.10.2004, организиран во рамките на DAAD- програмата за развој на Југоисточна европа, како проект под наслов „Center of Excellence for Applications of Mathematics“.

-       International Conference Generalized Functions, Topics in PDE, Harmonic Analysis, Mathematical Physics, Нови Сад, 2004

-       Neurophysics and Informatics, семинародржан во МАНУ, 2005

-       Четиригодишен престој (докторски студии) на Техничкиот Факултет при Универзитетот во  Кајзерслаутерн, СР Германија, финансиран од Техничкиот факултет во Кајзерслаутерн, 2007-2011 

 Публикации: 

-       Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методика  на воспитната работа по предучилишна Математика – Учебник, Педагошки Факултет, Битола, 2003

 -       Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методика на наставата по Математика во одделенската настава – Учебник, Педагошки Факултет, Битола,  2004

 -       Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методичко моделирање на наставата и учењето по Математика во основните одделенија – Учебник,  Педагошки Факултет, Битола,  2004

 Учество во проекти:

 - “Work on reconstruction of mathematical education of engineering students”, TEMPUS проект, 1999

  “Novel Approach to Raising Awareness for Education, Technology and Civil Rights among Roma Population”,  проект поддржан од CARDS програмата на Европската Унија,  2006

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 717

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици