English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
М-р Ќурчиевска Даниела
Наставен Кадар - Асистент

    Отсек: Информатика и компјутерска техника
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- Нумерички методи

- Е-учење

- Теорија на програмирање

- Структури на податоци, Бази на податоци, Системи за управување со БП

- Архитектура на компјутерски системи

- Информациони системи, Онтологии и онтолочко базиран менаџмент на знаење

- Семантички WEB

Родена на 12.02.1969 г. во Тетово

Универзитетско образование:

-       Магистер на Информатички науки

Научни и стручни активности:

Асистент на прв циклус на студии по група предмети од Информатика  и Нумерички методи.

Публикации:

-       Maria M. NishevaPavlova, Curcievska D., Mapping and Merging Domain Ontologies in Digital Library Systems, 5th Internacional Conference ISGT, 2011 (во печатење)

-       Curcievska D., Gusev M., Mitrevski P., The Optimization of Load/Store Queue Size in Order to Increase System Performance, CIIT, 2007

-       Curcievska D., Mitrevski P., Gusev M., The Effect of Load/Store Queue Size on System Performancе,  ICEST, 2007

-       Stojanovska L., Stojanovski V., Curcievska D., Computer Aided Learninig (CAL) at Faculties of Technical Sciences, Зборник на Трудови на Технички факултет – Битола

-       Stojanovska L., Stojanovski V., Curcievska D., The Implementation Computer Aided Learninig (CAL) for Mathematics at Faculties of Technical Sciences , Зборник на Трудови на Технички факултет – Битола

-       Ќурчиевска Д., Стојановска Л., Стојановски В., Учење со помош на сметачи  на Техничките факултети,  „Денови на науката“, 27-29 мај 1999 год., Софија, Бурагија, стр. 587-592

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 725

++389 75 245 340


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици