English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Петок 03 Апр 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Историјат

Почетоците на развојот на Техничкиот факултет во Битола, датираат од далечната 1961 година кога е формирана Вишата Техничка школа со два отсеци во нејзиниот состав: машински и електротехнички. Во 1972 година отпочнува со работа и третиот, единствен во тоа време, а и денес единствен во  Република Македонија, отсек     за сообраќај и транспорт. Континуитетот на техничките високошколски студии во Битола продолжува  преку Техничкиот факултет формиран во 1977 година, користејќи ги постоечките простории и кадровски можности на тогашната Виша Техничка школа.

Денес, Факултетот е лидер во високото образование во овој регион на Македонија, најголема единица на Универзитетот, рамноправен партнер на голем број престижни факултети во европските и светските универзитети, притоа задржувајќи ја својата позиција како јадро на техничката мисла и наобразба. Во моментот, Техничкиот факултет е најголема единица на Универзитетот; има 94 вработени, од кои 54 наставници, 16 соработници, 15 лица административен кадар и 9 лица технички персонал. Наставниот и соработничкиот кадар е на завидно ниво - во моментот 30 редовни професори од кои еден академик, 10 вонредни професори, 14 доценти, 15 асистенти и 1 помлад асистент. Наставниот кадар го сочинуваат доктори на науки од повеќе технички области: машинство, електротехника, сообраќај, информатика, математика, физика но и англиски јазик.

Објектите и просторните можности се задоволителни: 30 училници за користење на видео презентации, еден амфитеатар и свечена сала, библиотека, со што се обезбедени услови за реализација на настава во две смени. Факултетот  располага и со следните лабаратории: за термотехника; за физика; за испитување на машински материјали и конструкции; за мотори со  внатрешно согорување и моторни возила; за електротехника; за електрични машини; сметачки центар со 6 училници, како и училница со најсовремена мултимедијална и интернет опрема.

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици