English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 01 Апр 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Капацитети
За Факултетот - За Факултетот

 

Амфитеатри и предавални
Во Технички факултет Битола постојат 1 амфитеатар, 1 свечена сала, 19 предавални, 9 лабаратории, 1 мултимедиален центар и друг помошен простор кои ги задоволува потребите на Технички факултет Битола. И покрај ова задоволително ниво се планира проширување на факултетот со пренамена на нови простории како и со нивно доопремување со најсовремена компјутерска и друга опрема.

Компјутерски училници
Во Технички факултет Битола опремени се вкупно 6 компјутерски училници од кои една е наменета за целодневна работа на студентите за нивни потреби - изработка на семинарски работи, дипломски работи, проекти и слично, и слободен пристап на интернет. Покрај тоа целиот објект на факултетот е покриен со Wireless интернет. Компјутерските училници опремени се секоја со по 15 компјутери, мрежно поврзани и со пристап на интернет во кои се изведуваат предвидените вежби за соодветните предмети, колковиуми и испити.

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици