English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 01 Апр 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
За идните студенти
За Факултетот - За Факултетот

ПОЧЕТОЦИ

Традицијата на изучување на техничките науки во Битола започнува во 1961година, со формирањето на Вишата техничка школа, бележејќи го својот континуитет преку развојот на Техничкиот факултет, кој отпочнувајќи ја првата учебна 1977/78 година, расте и се развива до денес.

МОМЕНТАЛЕН СТАТУС

Технички факултет - Битола е државна институција во состав на Универзитетот Св. Климент Охридски која врши високообразовна, научно-истражувачка и применувачка дејност на подрачјето од шест области на техничките науки: машинство, индустриски менаџмент, сообраќај и транспорт, електротехника, графичко инженерство и информатика и компјутерска техника.

ЕДУКАЦИЈА
На Техничкиот факултет - Битола се застапени современи четиригодишни и тригодишни студии усогласени со европскиот модел на високо образование. Студирајќи овде, станувате креатор на сопствената студиска програма преку можноста за избор на стручните предмети со можност да се добие диплома призната во светски размери.

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици