English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 31 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Уписи

При пријавувањето на конкурсот за запишување во прва година најпрво е потребна електронска регистрација на http://upisi.uklo.edu.mk/ и внесување лични податоци и постигнат успех од средно образование.

После електронската регистрација треба да се достават следните документи:

  1. Пријава за запишување (се купува во факултетот)
  2. Оригинални свидетелства од сите години средно образование
  3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
  4. Документ - Диплома за: положена државна матура или положена училишна матура или положен завршен испит
  5. Извод од матичната книга на родените
  6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
  7. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот со назнака за манипулативни трошоци (линк)
  8. За кандидати за вонредни студенти: При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение (издадено од соодветна здравствена установа) или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.
  9. За кандидати кои имаат завршено сродно вишо или високо образование: Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока.

За подетални информации можете да го симнете целосниот КОНКУРС за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола во академската 2014/2015 год.

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици