English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski

Признание
Соопштенија - Настани на ТФБ

Ред. проф. д-р Кристи Бомбол е избрана за редовен член на Научниот Совет за сообраќај при Хрватската академија за науки и уметности.

Повеќе

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици