English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 31 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski

Документација за практична настава A13-14
Соопштенија - За студентите

Докуменатацијата и потребното објаснување за обавување на практичната настава во втор, четврт, шести и осми семестар може да ги превземете тукаУпатницата се подигнува од студентски прашања.

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици