English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 29 Мар 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski

Д-р Ангелевска Весна
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 306
Локал: 131
Телефон: 047 207 731
Посетни часови:
понеделник 10:00 - 12:00 ч

вторник 10:00 - 12:00 ч                                       

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Моторни возила, Мотори со внатрешно согорување

Роденa е на 09.03.1965 год. во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор по технички науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Моторни возила, Безбедност и заштита при работа со моторни возила, Техничка експлоатација на моторни возила, Мотори  и екологија, Мотори и заштита на животната средина

-   наставник на втор циклус на студии по Еколошки возила, Конструкција на моторни возила, Теорија на движење на моторни возила, Системи кај моторните возила

-   Декан на Технички факултет Битола

Публикации:

  • Мототи со внатрешно согорување, Основен учебник, Технички факултет Битола, 1998.
  • Техничка експлоатација на моторни возила, Основен учебник, Технички факултет Битола, 2002.
  • Железнички возила, Скрипта, Технички факултет Битола, 2002.
  • Заедно со Поповски К., Збирка решени задачи по моторни возила, Учебно помагало, Технички факултет Битола, 2004.
  • Моторни возила, Скрипта, Технички факултет Битола, 2007.

Учество во проекти:

-   Издувна емисија кај Дизел моторите од товарните моторни возила и експлоатационо-технички фактори кои влијаат врз нејзиниот квалитет, НИП, Мин. за наука и образование на РМ, 2002.

-   Пристап кон заштитата на животната средина од штетните влијанија во сообраќајот, НИП, Мин. за наука и образование на РМ, 2000.

-   Истражување на техничко технолошките фактори кои ја намалуваат динамичката издржливост на чиниестите пружини, НИП, Мин. за наука и образование на РМ, 1998.

-   Анализа на стабилноста на багерот СРс - 630 со направената реконструкција на работното тркало,ФАКОМ Инженеринг Скопје, 1998 и други.

 

Учесник во организации:

 

 

 

-   Комисијата за хомологација на моторни возила при Заводот за Стандардизација и Метрологија на Р Македонија,

 

-   Извршен одбор на Друштвото за Моторни возила на Р. Македонија,

 

-   Управен одбор на Автомобилскиот Кластер на РМ,

 

-   Друштво на термичарите на Р.Македонија,

 

-   ЗЕМАК,

 

-   Хрватско научно друштво HZDP     

 

 

 

Објавени научни трудови - вкупно 60

 

13 научно-истражувачки и преку 70 апликативни – Експертизи на сообраќајни незгоди

 

Учество на голем број семинари и работилници организирани преку TEMPUS проекти

 

Положен стручен испит за стручно лице за безбедност при работа

 

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 731

++389 70 373 380


 

 

Повици