English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Нусев Стојанче
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Машински 

Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:

                                        

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- Производно машинство,технологии и системи; Машински материјали; Графички материјали  

Роден на 21.02.1963 во Штип

Универзитетско образование:

-       Доктор на технички науки

Научни и стручни активности:

наставник на прв циклус на студии по: Технологија на материјалите, Машинска обработка и алатни машини, Совремани производствени технологии, Графички материјали, Машини и обработка со деформација.

              наставник на втор циклус на студии по: Одбрани поглавија од областа на

              CAD/CAM технологиите, Моделирање и симулација на постапки со обликување

              на алат.

Публикации:

          -    Nusev S., Dudeski Lj., Vrtanoski G.: Identification of stress-deformation stane of

               the mechanical crank press strukture, Scientific conference with international

               participation: MANUFAKTURING AND MANAGEMENT IN 21ST CENTRU,

               Ohrid, September 16-17, 2004 (M1-04);

         -    Nusev S,  Popovski  K… : Tehnology for rapid and cheap produktion of

               casting products with casting temperature below 5380 C, 7th INTERNATIONAL

               CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS OF ELECTRICAL AND

                MECHANICAL INDUSTRIES, Banja Luka, 2005(pp 171-176);

          -   Nusev S., Andreevski I.: Modern computer tehnology applicn in plastic material

               inject molding simulation,  8th INTERNATIONAL  CONFERENCE ON

              ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL, MECHANICAL AND  INFORMATIC 

              ENGINEERING, DEMI 2007,Banja Luka, 25-26.05.2007 (pp 227-232);

        -   Temeljkovski D., Nusev S.,Mijailovic V.:Metal formin machines with the

              Fluweel  unertia variabile moment,7th ICTP Conference, Japan,Jokohama,October 27-

               November 1, 2008;

        -     Nusev S., Andreevski I, Temeljkovski D.,: Modern technology application in

             electro industry parts  production, ICEST 2008,Juni 25-27, Serbia,Nis, (pp284-287)….

Учесник во организации:

/

- Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија

- Македонско научно друштво-Битола

 

Учество во проекти:

 -Истражување на динамичките карактеристики на екцентричните преси при користење на современи

еластични потпирачи, Научно истражувачки проект финансиран од Министерството за образование на РМ,2004;

-Развој на конструкција на алати за изработка на капаци за ролни со сопствено заптивање, Развојно истражувачки проект софинансиран од Министерство за образование и наука на РМ, 2006-2007;

- Конструкција на алати за вбризгување на тенкозидни полимерни производи со примена на современи методи, , Развојно истражувачки проект софинансиран од Министерство за образование и наука на РМ, 2007-2008;

 

Останати активности:

- Продекан за финанси  2006-2011

Контакт:   

  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

                      389 47 207 719

      070 373 530 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици