English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Ангелевски Зоре
Наставен Кадар - Редовен професор

 

 


   

Отсек: Машински

Кабинет: 208
Локал: 152
Телефон: 047 207 752
Посетни часови:
       

                                           

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

 

Научна преокупација:

  • Термотехника и Термоенергетика, 3D моделирање, Менаџмент на индустриски системи, Графичко инженерство

Роден е на  13.02.1960 г.

Универзитетско образование:

-   Доктор на технички науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии: Пренос на топлина и маса, Термодинамика, 3D Моделирање, Операциони истражувања, Инжинерска графика и CAD, Напредно моделирање со помош на компјутер, Компјутерски потпомогнато планирање на производство, Контрола на квалитет, Тотален менаџмент на квалитет, Мерење и мониторинг на животната средина

-   наставник на втор циклус на студии по Напредни Методи во Менаџмент на Квалитет, Графичка Доработка

Студиски престои:

-

Публикации:

- Контрола на квалитет, интерна скрипта, 2009

- ТQM, интерна скрипта, 2009

- MS Access 2007, прирачник 2009

- Графичка Доработка, интерна скрипта 2009

- Автор на повеќе книги, практикуми и работни тетратки 

Учество во проекти:

- Теморадијационо вакуум сушење на печурки, МОН 1996-1998, истражувач

- Термо-хидраулични аспекти на промивање на вода на загадени гасови во високобрзински гасни токови и примена на конструкции, МОН 1997-2000, истражувач

- Оптимизација на процесите на сушењето, МОН 2000-2002, истражувач

- Повеќе канален модуларен вентури апарат интегриран со плочест топлоразменувач, МОН 2001-2002, истражувач

- Оптимален експеримент за одредување на термофизичките својства на термоизолациони материјали со примена на инверзен пристап, МОН 2001-2004

- Развој и усвојување во редовно производство на пластични делови за пумпи за наводнување, МОН 2006-2007, соработник истражувач

- Учество во повеќе проекти како главен истражувач и соработник

 

Учесник во организации:

 

- МНД - Македонско научно друштво Битола

- ДТМ - Здружение на термичарите на Р. Македонија

- Здружение за Заштита при Работа, Битола

Контакт: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++ 389 47 207 752

++ 389 70 881 441 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици