English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski

Д-р Андреевска Атена
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Машински 

Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
       

                                               

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

      -       Физика ; Сончева енергија, Физичка оптика

Роденa  е на 05.05.1950 во Битола

Универзитетско образование:

-       Доктор на физички науки, Природно-математички факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Научни и стручни активности:

-       Наставник на прв циклус на студии по Физика I и Физика II на Електротехничкиот отсек и по предметот Физика на Сообраќајниот, Графичкиот, Машинскиот отсек и Отсекот за индустриски менаџмент

Студиски престои:

-       “Politechnico di Torino” – Torino, 2002

Публикации:

-       А.Андреевска, Физика I – учебник, Технички факултет, Битола, 2006

-       А.Андреевска, Р.Нешковска, Практикум за лабораториски вежби по физика, Битола, 2000

-       Г.Мавродиев, А.Андреевска, “Ефикасност на рамен сончев колектор на сончева енергија, составен од пет посебни сегменти“, Зборник на трудови- VIII Конгрес на математичарите, физичарите и астрономите на Југославија, Приштина,1985

-       Г.Мавродиев, А.Андреевска, М.Фукарова-Јуруковска, “Особини на транспарентни ZnO и ZnO:Al филмови  добиени со спреирање врз стаклен субстрат“, Годишен зборник, ПМФ-Физика 40, 63-71, Скопје,1990

-       A.Andreevska, “Transfer of an astigmatic Gaussian laser beam through a GRIN-film with a polynomial profile of the refractive index”, Proceedings Supplement of Balkan Physics Letters Vol.5, 1335-1339, 1997

-       A.Andreevska, “Phase characteristics changes of Gaussian beam by transfer through a complex GFIN-element”, Bulgarian Journal of Physics  Vol.27, suppl 2, 163-166, 2000

-       A.Andreevska, “Amplitude transformation ofGaussian laser beam transferring a parabolic gradient GRIN-film”. Proceeding of the Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, BPU-5, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, 953-956, 2003

Учество во проекти:

-       Интерферентни и дифракциони феномени на хомогена и нехомогена ласерска светлина, НИП МНО на РМ

-       Интерферентни и дифракциони особини на нови оптички елементи, НИП МНО на РМ

Учество во организации:

-       Друштво на физичарите на Република Македонија

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 754

++389 71 348 198


 

Повици