English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Герамитчиоски Тале
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Машински

Кабинет: 410
Локал: 137
Телефон: 047 207 737
Посетни часови:
        

                                              

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Машински конструкции – проектирање, конструирање, анализи на состојби, Инжинерска контрола на бучавата и вибрациите кај машинските системи и животната средина

Роден е на 04.09.1962 година во Прилеп

 

Универзитетско образование:

-   Дипломиран машински инжинер (1987),магистер по машинство (1989) Доктор на науки (1993)

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Машински елементи 1, Машински елементи 2, Конструирање на машини, Основи на бучава и вибрации, Машинство во инженерството за заштита на ЖС, Методологија за изработка на проекти во ЖС, Акустика и заштита од бучава и вибрации

-  наставник на втор циклус на студии по МКЕ во инженерската пракса, Одбрани поглавја од носечките конструкции и трансмисијата на транспортните системи, рударските машини и уреди, земјоделската механизација, Конструктивни решенија на системи и уреди за заштита на животната средина, Методологија на научна и стручна работа

 

Функции:

претседател на Советот на ТФ (1997-99), раководител на Машински отсек (1999-2002 и 2010 до сега), член на Сенатот на Универзитетот Св.Климент Охридски Битола (2000-2002), пратеник во Собранието на РМ (2002 и 2006-2008), Заменик министер за образование и наука во Владата на РМ (2002-2006)

 

Публикации:

  • Герамитчиоски Т, Збирка решени задачи по машински елементи,прирачник, УКЛО-ТФБ 1994.
  • Герамитчиоски Т, Основи на машинство, основен учебник, УКЛО-ТФБ, 1996.
  • Герамитчиоски Т. Бучава и вибрации кај редукторите, монографија, ТФБ и МОН, 1998
  • Герамитчиоски Т, Тромбев Ѓ., Вилос И., Митревски В., . Бучава во прехрамбената индустрија на Пелагонискиот регион, монографија, ТФБ и МОН, 2001
  • Герамитчиоски Т, Митревски В., Компјутерска пресметка на машински елементи, практикум, УКЛО-ТФБ, 2001
  • Герамитчиоски Т, Конструирање на машини, основен учебник, УКЛО-ТФБ, 2010.
  • Герамитчиоски Т, Машински елементи 1, основен учебник, УКЛО-ТФБ, 2010.

 

Учество во проекти:

-   Анализа на повишеното ниво на бучава, вибрации, темп. На амбиентот и нивно штетно влијание врз работниците во индустријата со предлог мерки за нивно намалување, НИП бр. 08-1175/1 od 12.04.1996, Т.Герамитчиоски главен истражувач

-   Бучава и вибрации во графичката индустрија, НИП бр. 08-1175/1 od 12.06.2000, Т.Герамитчиоски главен истражувач

-   TEMPUS JER Proekt – BITMEH(UM JEP –14136-99):Specialist Studies for Professors of Secondary Vocational Education in Mechanics  

Scientifics occupation:
 Mechanical constructions: design and projection, construction, condition analysis,engineering control of noise and vibration in mechanical systems and environmental
Born 04.09.1962 in Prilep

 

University education:
- Graduate Mechanical Engineer (1987), master degree (1989), PhD (1993)

 

Scientific and professional activities:
- teacher of the first cycle of Machine Elements 1, Machine Elements 2, Machine Design, Fundamentals of noise and  vibration in engineering,  Machinery Protection , Methodologies for preparation of projects in Life Environment , Acoustics and protection from noise and vibration
- teacher of the second cycle of studies   in:  FEM  in  engineering practice, Selected  chapters  from  the  construction  and transmission  of transport  systems,  mining  machinery  and  equipment , agricultural  machinery,  Constructive  solutions  to  the  systems  and  devices  for  environmental  protection,  Scientific  methodology  and professional  work

 

Functions:
President of the Consul of TF (1997-99), head  of  the  Mechanical  Department  (1999 – 2002  and  2010  to present),   a  member  of  the  Senate  of  the  University  St.  Kliment  Ohridski  Bitola  (2000 -2002),  Member of Parliament  (2002  and  2006 - 2008),  Deputy Minister of Education and  Science in the  R.M. Government  (2002-2006)

 

Publications:
 Geramitcioski T, A collection of solved problems  in mechanical elements,  manual, UKLO  TFB 1994
 Geramitcioski T, Fundamentals of engineering, textbook,UKLO-TFB, 996.
 Geramitcioski T. Noise and vibration in gearbox, monographs, MES, 1998
 Geramitcioski T, F Trombev, I Vilos and P MitreskiNoise in the food  industry  Pelagonia , monographs,  TFB - MES, 2001
 Geramitcioski T, Mitrevski , Computer calculation of machine elements,  practicum,  UKLO-TFB,  2001
 T Geramitcioski,
Machine Design, textbook,UKLO-TFB, 2010.
 Geramitcioski T, Mechanical Elements 1, textbook, UKLO-TFB, 2010

Контакт:   Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 762

++389 71 317 600


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици