English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Дукоски Иво
Наставен Кадар - Редовен професор


   

Отсек: Сообраќај и транспорт

Кабинет: 420
Локал: 124
Телефон: 047 207 724
Посетни часови:
        вторник 13:00 - 15:00 ч

        четврток 13:00 - 15:00 ч                                       

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Транспортна логистика, планирање и управување со товарниот транспорт, одржување на моторните возила

 

Роден е на 02.07.1959 во Кичево

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Основи на управување со товарниот транспорт, Основи на транспортната логистика, Техника и ојекти за одржување на моторните возила , Одржување на воздухопловните превозни средства

-   наставник на втор циклус на студии по Планирање и управување на товарниот транспорт, Транспортна логистика, Урбана логистика, Логистички системи, Одржување на моторни возила,Одржување на воздухоплови, Надежност на воздухопловите

-   раководител на Центарот за возачи

Студиски престои:

-   Авеиро (University of Aveiro, 2002)

-   Публикации:

  • Дукоски, И., Буневска, Ј.: Прирачник по планирање и управување на товарниот транспорт, учебно помагало, Технички факултет Битола,2007, ISBN 978-9989-786-50-1
  • Дукоски И.,; Планирање и управување на товарниот транспорт, учебно помагало, Техники факултет Битола, 2007,
  • Дукоски И.,; Логистика, учебно помагало, Технички факултет, Битола, 2008,
  • Дукоски И., Логистики системи, учебно помагало за посдипломски студии, Технички факултет Битола, 2007

 

 

Учество во проекти:

-       Логистички пристап во решавањето на современите транспортни проблеми: Македонски можности, Главен истражувач, шифра на проектот 40118401/0 Реализиран од 01.07.2001 до 30.06.2003 год.

-        Intelligent traffic management and control in the City Centre of Skopje, CIVITAS, FP 7 (2008 – 2012) (член на тимот)

-       Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010

(член на тимот)

Учесник во организации:

 

-   Хрватското научно друштво за сообраќај, Загреб, Хрватска

-   Македонско научно друштво - Битола    

-   Член на редакциски одбор на списание Мобилити

-   Член на бугарското друштво на инженери  (Scientific-technical union of mechanical engineering) (MTM)

-   Член на српското друштво на одржувачи на опрема и мотори (ОМО)

 

Контак:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 724

++389 75 490 143

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици