English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Маленковска Т. Марија
Наставен Кадар - Редовен професор


   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 416
Локал: 158
Телефон: 047 207 758
Посетни часови:
        вторник 11:30 - 13:00 ч

        четврток 10:30 - 12:00 ч                                

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

-  Сообраќајно инженерство и проектирање,  Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура

Родена на 18. 08 1961 во Битола

Универзитетско образование:

-       доктор на технички науки, област сообраќај и транспорт,

Сообраќаен факултет Белград, Универзитет во Белград, 2000

Научни и стручни активности:

-       наставник на прв и втор циклус на студии  на  предметите:

Теорија на сообраќајни токови, Патно инженерство,

Софтверски пакети во теоријата на сообраќајни токови

Патни сообраќајници, Експлоатација на патна мрежа

Моделирање на сообраќајни токови,Планирање на патна инфраструктура

-       2002-2006:продекан за настава

-       2007-2011:претседател на Комисија за самоевалуација на ТФБ

-       2010:експерт од областа обезбедување на квалитет во високото образование

-       2008-Член на Програмски Одбор на Меѓународно Научно Списание “Transport Problems”

 Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland

-        2010-Член на Програмски Одбор на Меѓународна Конференција

“Development Problems of Regional Transport”, Higher School for Strategic Planning, Dabrowa Gornicza, Poland

Студиски престои:

-       2007:Faculty of Engineering, Department of Technology and Society,

Traffic and Road, Lund University, Sweden,

-       2007:Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden,

Department for Urban Planning and Environment,

-       2007: University College of Cork,Ireland

Публикации:

-       Маленковска Тодорова М., Буневска, Ј.: Прилог анализи капацитета и нивоа услуге двотрачних ванградских путева за двосмерни саобраћај, Пут и саобраћај бр.4, Београд, 2007.

-       Malenkovska Todorova M., Bunevska, J.: Effects of improved management of traffic flows on sustainable road safety, International Scientific Journal Transport Problems, Katowice, 2008.

-       Malenkovska Todorova M., Donceva R., Bunevska J, Role of functional classifaction of highways in road traffic safety, I Scientific Conference Transport Problems,Katowice, 2009.

Учество во проекти:

-       Развој на симулационен модел на движење на возила во сообраќајни токови на дволентни патишта во зависност од патни, сообраќајни и амбиентални услови, НИП, МОН, 2001 – 2003, раководител.

-       Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола, ТФБ, 2006, член на проектниот тим.

-       Сообраќајно - транспортна инфраструктура на Охридско - Преспански регион,ТФБ, 2006, член на проектниот тим.

-       Предфизибилити студија со сообраќајни анализи и прогнози за автопатско решение Велес-Прилеп, 2008.

Учесник во организации:

 

-       Сојуз на сообраќајни инженери на Република Македонија

-       Хрватско Знанствено Друштво за Промет    

-       Македонско научно друштво - Битола

 

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 758


 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици