English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Митровски Цветко
Наставен Кадар - Редовен професор

   

Отсек: Електротехнички 

Кабинет: 
Локал: 
Телефон:  
Посетни часови:
        

                                                

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

-   Сложени однесувања во нелинеарни динамички системи, Редукција на модели, Обработка на сигнали, Обработка на нуклеарни медицински слики:

Роден е на 07.08.1955 во Прилеп

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки:  "Сложено однесување во дигитални филтри и примена во кодирање на  информации",  ЕТФ-Скопје.

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по: Електроника (аналогна, дигитална, за сообраќајни инжинери), Електрични Мерења, Мероно-аквизициски системи, Сигнали и системи.

-   наставник на втор циклус на студии Микропроцесори и миорконтролери, Дигитална обработка на сигнали и Дигитална обработка на слики.

Студиски престои:

-   Лондон (University College of London, Dept. for Medical Physics, 1996),

-   Љубљана ( Klinički Centar, odelenje za Nuklearnu Medicinu 1996),

-   Сан Диego (UCSD, Institute for Nonlinear Sciences, 2004),

-   Делфт (TU–DEFLT, 2006), Краков (AGH-Krakow, Katedra Metrologii, 2007)

-   Бостон (Кембриџ) (Massachusetts Institute of Technology-RLE, 2009).

Публикации:

-  Автор/коавтор на 3 учебни памогала-збирки задачи,  4 трудови во меѓународни журнали, повеќе од 40 трудови во часописи и на меѓународни конференции.

-  Едитор на 4 зборници на трудови од конференции.

Учество во проекти:

-  “Upgrading and Modernization of Nuclear Medicine Equipment” , 1995-1996;

-  “Synchronization of chaotic signals and their application in electronics“, 1995-1997;

-  "Introducing two-tier studies in the field of metrology “, 2005 -2007).

Учесник во организации:

-    IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); IEEE – Circuits and Systems; IEEE – Signal Processing.

-     Комисија за електронски комуникации- Институт за стандардизација на Р. Македонија.

 

Oрганизатор/ Коогранизатор на конференции

-        Internaitonal Conference of Energy and Information Technologies (EIST-2001), Bitola-2001, претседател на  орг. одбор;

-       Internaitonal Conference of Information, Communication and Energy Systems and Technologies-ICEST-2004-Bitola, ICEST-2007-Ohrid, ICEST-2010-Ohrid, претседател на орг. одбор.


Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 711

++389 75 465 611


 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици