English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Неделковски Игор
Наставен Кадар - Редовен професор

   

Отсек: Информатика и компјутерска техника 

Кабинет: 5
Локал: 123
Телефон: 047 207 723
Посетни часови:
        понеделник 8:00 - 9:30 ч

        вторник 10:30  - 12:00 ч                                         

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Компјутерска симулација и Виртуелно инженерство, Инженерски експертски системи, Компјутерска графика.

 

Роден е на 12.03.1966 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на технички науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Виртуелно инженерство, Инженерски експертски системи, Компјутерска графика, Интернет и мултимедија.

-   наставник на втор циклус на студии по Виртуелно инженерство – напреден курс, Визуелиација на податоци, Компјутерска графика – напреден курс.

-   раководител на Втор циклус студии на Отсекот за Информатика и компјутерска техника

Студиски престои:

-   Варшава (Warsaw University of Technology, 1994), Осло (University of Oslo, 1998).

Публикации:

  • Игор Неделковски, Интернет и мултимедија – практикум, Технички факултет, Битола, 2005.
  • Игор Неделквски, Компјутерска графика, Технички факултет, Битола, 2008.
  • Игор Неделковски, Интернет и мултимедија – авторизирани предавања, Технички факултет, Битола, 2009.
  • Игор Неделковски, Инженерски експертски системи – авторизирани предавања, Технички факултет, Битола, 2010.

Учество во проекти:

-   Раководител или учесник во над 20 истражувачки или развојни проекти, претежно финансирани од програми на Европската унија, како на пример:

-   HDRi: The digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting, COST Action (FP 7 Subprogram), 2011-2015.

-   Integrated Sustainable Environmental Management with Decision Support System implementation, IPA-CBC, 2011 - 2012

-   Development of a knowledge network of educational and research institutes for the harmonization with EU legislation and know-how transfer, INTERREG IIIA, 2007 – 2008.

-   Technical assistance for the feasibility study for the development of a technology park in Bitola, CARDS, 2003 - 2004

-   Development of University Information System, PHARE – TEMPUS 1998 – 1999 …..

Учесник во организации:

-   American Society of Mechanical Engineers (ASME), New York, USA

-   International Association for Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Dresden, Germany.

-    Македонско научно друштво (МНД), Битола

-   International Program Committee in ICEST, Bitola-Nis-Sofia

 

Учесник на конференции:

-   Објавил над 40 научни и стручни трудови на меѓународни конференции претежно во странство (САД, Јапонија, Кина, Индија, Велика Британија, Германија, Италија, Полска, Хрватска, Србија, Бугарија…).

 

Трудови во списанија

-   Објавил  8 трудови во меѓунардони научни списанија: Enformatika (2005), ZAMM (1998, 1996, 1995), Termotehnika (1994).

-   Цитиран во повеќе светски бази на податоци за научно- истражувачки трудови, меѓу кои и светски престижната SCOPUS.

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 723


 


 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици