English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Попниколова Р. Мирка
Наставен Кадар - Редовен професор

Отсек: Информатика и компјутерска техника 

Кабинет: 310
Локал: 157
Телефон: 047 207 757
Посетни часови:
        вторник 2-7 час

        четврток 3-9 час  петок 5-10 час                          

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Проектирање на електрични машини и трансформатори, анализа на режимите на работа на електричните машини,анализа на електромагнетни полиња во електрини машини и електроенергетски уреди.

Родена е на 03.07.1952 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на електротехнички науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Електрични машини и трансформатори, Современи испитувања на електрични машини, Несиметрични режими на рабта на електричните машини, Електротехника , Електрични возила.

-   наставник на втор циклус на студии Математичко моделирање на елетрични машини и уреди, Електрични возила.

Студиски престои:

-   Авеиро, Потртугалија (University of Aveiro, 2004),

-    Гент, Белгија (University of Ghent, 2005) .

-   Учебници и учебни помагала:

  • М. Попниколова Радевска, Испитување на електрични машиниПрактикум, Технички факултет, Битола 2002.
  • М. Попниколова Радевска, Н. Ацевски, Електротехника, Технички факултет, Битола 2004.

 

Учество во проекти:

-   ТЕМПУС проект TP-SCM-C006b03-2003 за имплементација на кредит-трансфер систем на образование на електротехничкиот отсек,

-   Мирка Попниколова Радевска и др. Заштеда на енергија во енергетските постројки при погон со синхрони мотори, Научно-истражувачки проект финансиран од Министерството за наука, 2000-2004.

Учесник во организации:

 

-   MAKO-CIGRE

-   ICEST

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 715
 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици