English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Стојановски Витомир
Наставен Кадар - Редовен професор


    Отсек: Информатика и компјутерска техника
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
        
                                       
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

 • Термо и Хидротехника, Заштита на животна средина,

Проектирање со помош на компјутер

 

Роден е на 05.10.1955 во Битола

 

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје, 1992

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Инженерска технологија, Дизајнирање со CAD, Солид моделирање, Компресори, вентилатори и пумпи, Проектирање со помош на компјутер, Топлотни машини и уреди

-   наставник на втор циклус на студии по Солид моделирање-напреден курс, Методологија на научна и стучна работа, Примена на меѓународните стандарди во безбедноста на заштита при работа

 

Издавачка дејност:

 1. 1.Стојановски В., Боцевска А. – AutoCAD 2010, Технички факултет-Битола, 2011.
 2. 2.Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А. – Microsoft Office: Word, ExcelТехнички факултет-Битола, 2010.
 3. 3.Стојановски В., Боцевска А., Солид моделирање – Практикум, Технички факултет Битола, 2009.
  1. 4.Стојановски В., Боцевска А., "Техничко цртање и CAD" (графичко проектирање со помош на компјутер) – Основен учебник, Технички факултет-Битола, 2003.

 

Учество во проекти:

 1. 1.Нови печки за загревање на простории, развојно истражувачки проект, Технички факултет-Битола, 2006/2007.
 2. 2.Step-by-Step via Internet, Audio/Visual Multilingual Education (eMathforAll),

TEMPUS проект, Технички факултет-Битола, 2005/2006.

 1. 3.Еколошко-технолошки проект за влијанието на објектите и работните процеси во нив врз животната средина за фабриката за производство на кварц, градежни материјали и услуги, "Сепарација" ДОЕЛ – Осломеј, 2003.

 

Публикации:

 

 1. 1.Fahlberg-Stojanovska L, Stojanovski V, Fahlberg, T.(2010) Using GeoGebra in the College Classroom, GeoGebra, Jing and Classroom Wikis. GeoGebra-NA 2010, July 2010, Ithaca, NY, USA, pp.147-153.
 2. 2.Fahlberg-Stojanovska L, Stojanovski V. (2009) GeoGebra: Freedom to Explore and Learn. Teaching Mathematics and its Applications. Oxford Journals, Oxford, UK, vol.26, no.1, pp.17-22.
 3. 3.Stojanovska L., Stojanovski V., Bocevska А., ICT in math education-small interactivities andgoals, 6th International Conference for Informatics and Informations Technology CIIT, 10-14, February, R Macedonia, 2008.
 4. 4.Stojanovski V., Panovski S., Bocevska A., Experience of using of new type detector for fire protection, International conference “Energetics 2004”, Page 181-189, R. Macedonia, 2004.
  1. 5.Stojanovski V., Panovski S., Bocevska A., New Solution for firefor Energy Transformers in TE”Osvomej”-Kicevo with detector cable, International symposium-Power plants, Serbia&Montenegro, 2004.
  2. 6.Fahlberg-Stojanovska L, Sekulovska M, Stojanovski V, Real-Time Reports and Analyses for Top Management of production Enterprises in R. Macedonia, 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, USA, 2002. 
 1. 7.
 2. 8.

 

Контакт: vitomirstojanovski@gmail.com

++389 47 207 718

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици