English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Трајковски Дејан
Наставен Кадар - Редовен професор

 


    Отсек: Машински
   
Кабинет: 316
Локал: 153
Телефон: 047 207 753
Посетни часови:
        
                                               
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Термоеластичност, Мехатроника, Роботика

 

Роден е на 22.3.1968 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на технички науки

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Динамика и осцилации, Јакост на конструкциите, Теорија на механизми и машини и Роботика

-   наставник на втор циклус на студии по Одбрани поглавија од еластичност и пластичност и Динамика на моторни возила

 

Студиски престои:

-   Universite Laval, Quebec (1997), Rochester Institute of Technology, NY (1997)

 

Публикации:

  • Трајковски Д., Јакост на материјалите 2, постојан учебник, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, 1998
  • Трајковски Д., Транспортни уреди, Технички факултет Битола, 1993.
  • Трајковски Д., Конструкција на воздухоплови, учебник во електронска форма, Технички факултет Битола, 2006.
  • Трајковски Д., Поповски Љ., Збирка задачи по јакост на материјалите 2, (во електронска форма), Технички факултет Битола, 2009.
  • Поповски Љ., Трајковски Д., Збирка задачи по Механика 2, (во електронска форма), ТФБ, 2011.

 

Учество во проекти:

-   Конструкција и динамичка анализа на индустриски робот со хидрауличен погон. Заеднички научно-истражувачки проект финансиран од Министерство за наука на РМ, Технички факултет Битола и Монтинг А.Д. Битола, 1999-2002. (главен истражувач)

-   Angular Sensor Testing Equipment “GESA-1000”. Главен истражувач на научно-истражувачкиот проект, финансиран од ПП Микросам, Прилеп, 1999.  (главен истражувач).

-   Мехатронен приод кон синтеза на пневматски механизми од аспект на точност и брзина во остварувањето на саканата траекторија на работниот член. Учесник во научно-истражувачки проект со меѓународно учество, финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, под раководство на проф. д-р Иван Мицкоски. 2002-2004.

-   Истражување, анализа и идентификација на релевантните влијателни фактори врз сопирачките кај лифтовите и удобноста на превозот на патниците. Учесник во научно-истражувачки проект финансиран од Министерството за наука на РМ, под раководство на доц. д-р Благој Павлов, 2001-2003.

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 (0)47 207 753

++389 (0)75 807-602


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици