English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Трпезановски Љупчо
Наставен Кадар - Редовен професор
    Отсек: Електротехнички
   
Кабинет: 1
Локал: 116
Телефон: 047 207 716
Посетни часови:
        вторник 10:00 - 11:30 ч
        петок 10:00 - 11:30 ч                                    
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • електротехника, електроенергетика и електроенергетски мрежи и системи, заштита на електроенергетски системи

Роден: 15.06.1959 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на технички науки, Универзитет во Нови Сад, Србија

Ангажираност во настава:

-   наставник на прв циклус на студии: Анализа на електроенергетски системи, Дистрибутивни електроенергетски системи, Заштита на електроенергетски системи, Проектирање на електроенергетски водови и Софтверски пакети за анализа на електроенергетски системи

-   наставник на втор циклус на студии по Компјутерски методи за анализа на електроенергетски  системи и Алгоритми за управување на дистрибутивни ЕЕ системи

Изборни и раководни функции:

- Продекан за финансии на Технички факултет – Битола, 2002 – 2006 г.

- Член на Сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2008 – 2009 г.

- Претседател на матичната комисија за конституирање на Технолошко-технички факултет во

  Велес, 2008 г.

- Проректор за финансии и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2009 г. –

Научно-истражувачка дејност:

-   35 рецензирани научни трудови објавени на меѓународни и домашни конференции, симпозиуми и списанија

-   3 научно-истражувачки проекти и 6 TEMPUS проекти

Стручно-апликативна дејност:

-   Вкупно реализирани 54 ревизии на техничка документација на проекти, стручни елаборати, технички студии, надзор на изведување на градби, консалтинг и др.

Рецензент на трудови во:

-   International Journal of Power and Energy Systems, ACTA Press, Calgary, Canada

-  Facta Universitatis, Универзитет во Ниш, Србија, зборник на трудови

-   Хоризонти, научно списание, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

-   International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Универзитетот Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитет во Ниш, Србија и Технички Универзитет – Софија, Бугарија

-   Меѓународно советување на MAKO CIGRE, македонски комитет MAKOCIGRÉ на International Council on Large Electric Systems – CIGRÉ

 

Членство во научни и стручи асоцијации:

-   Institute of Electrical and Electronics Engineers, (IEEE) New York, USA (Member No. 40084279)  

-    International Council on Large Electric Systems – CIGRÉ, Paris, France (Member No. 120070467)

-   Македонски комитет MAKOCIGRÉ, International Council on Large Electric Systems - CIGRÉ

-   Претседател на Студискиот комитет Ц6 „Дистрибутивни системи и дисперзирано производство“ секција MAKO-CIGRÉ за Р. Македонија, 2006 – 2010

Награди:

-   Power & Energy Society Chapter

Outstanding Engineer Award

“For his contribution in establishing and

development  of the IEEE PES Chapter in the

Republic of Macedonia and research results in

Analysis of unbalanced power systems”,

Institute of Electrical and Electronics Engineers, (IEEE) New York, USA 2010

Овластувања:

Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Р. Македонија, А и Б бр. 4.0054 за:

- проектирање на градби како одговорен  проектант

- ревизија на проектна документација

- надзор над изведување на градби

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 716

++389 71 217 425

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици