English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Христовска Елизабета
Наставен Кадар - Редовен професор

 


    Отсек: Индустриски менаџмент
   
Кабинет: 210
Локал: 156
Телефон: 047 207 756
Посетни часови:
понеделник 10:00 - 11:30 ч
четврток 11:30 - 13:00 ч                                 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

- Општо машинство, проектирање и машински конструкции; Транспортна механизација;

   Земјоделски машини и механизација;  Механика

Родена е на 12.11.1969 во Битола

Универзитетско образование:

- Доктор на технички науки

Научни и стручни активности:

- наставник на прв циклус на студии по машинство, индустриски менаџмент,  информатика и компјутерска техника и електроенергетски системи

- наставник на втор циклус на студии по машинство, индустриски менаџмент, графичко инженерство

Студиски престои:

- Универзитет во Авеиро-Португалија, 2002;  Универзитет во Гент-Белгија, 2002Универзитет во Вроцлав-Полска, 2003;  Универзитет Политехнико во Торино-Италија, 2005; Technological Education Institution of West  Macedonia, Кожани-Грција, 2006; Универзитет  во Сараево-Босна и Херцеговина,  2006; Технолошки институт во Солун-Грција, 2007; Универзитет во Марибор-Словенија, 2010.

Публикации:

- Учебници и учебни помагала: 1. Бахтовска, Е., Христовска, Е.: Програмски задачи по механика, збирка  задачи, Друштво за наука и уметност- Битола, Битола, октомври 1997. 2. Христовска, Е, Бахтовска, Е.: Збирка задачи од механика-статика, кинематика и динамика  на материјална точка, Друштво за наука и уметност- Битола, Битола, јануари 2002. 3. Христовска, Е.: Земјоделски машини и механизација, учебник, Македонско научно друштво- Битола, Битола, 2011. 4.  Христовска, Е.: Земјоделско машинство, учебно помагало, Македонско научно друштво- Битола, Битола, 2011.

- Интерни скрипти по:  1. Земјоделски машини и механизација, 2003; 2. Транспортни уреди, 2003;

   3. Метални конструкции, 2003; 4. Програмски задачи по транспортни уреди, 2004;  5. Земјоделско машинство, 2004;  6. Збирка задачи по метални конструкции, 2004; 7. Проект по метални конструкции, 2004; 8. Механизација на работни операции во земјоделското производство, 2006; 9. Современи јакосни и конструкциски испитувања, 2007; 10. Современи јакосни и конструкцис-ки испитувања-Практикум, 2008; 11. Механизациони ситеми, 2009.

Учество во проекти:

- Истражување на влијанието на механичките оптоварувања врз динамичката издржливост на еднозглобен просторен дампер за сноп од две проводни јажиња, НИП од МОН на РМ, 2001-2004.

- Development of cultivator’s production in the Pelagonian region, меѓународен развојно-истражувачки                          проект финансиран од ГТЗ, 2003.

-  Implementation of  ECTS at University St. Kliment Ohridski, Tempus Jep 15058, 2000.

 

Учесник во организации:

 

Член на ДНУ-Битола (1997-2002); Член на МНД-Битола (од 2003 наваму); Член на Уредувачки совет на ДНУ-Битола (2000-2002);

 

Секретар на Одделението за техника на МНД-Битола (2003-2005); Член на Управниот одбор на МНД-Битола (2003-2007); Претставник од Технички факултет-Битола во Институтот за стандардизација при Министерството за економија на РМ (од 2003 наваму); Член во Комисија за издавачка дејност при Универзите-тот "Св. Климент Охридски"-Битола и нејзин потпретседател (2005- 2009); Потпретседател на МНД-Битола (2005-2007); Член на технички комитет ТК-19 при  Институтот за стандардиза-ција на РМ и нејзин потпретседател (од 2006 наваму); Претседател на редакциски одбор на Зборникот од научната конференција Македонско-британски врски 2003;  Член во Комисија за наставни и научни прашања при Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола (2006-2010) и потпретседател (2006-2008); Претседател на Собранието на КЛАСТЕР на производители на приклучна земјоделска механизација и опрема за сточарско производство "БИПОМ-М"  (од 2007 наваму); Член во програмскиот одбор на научниот собир "Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на општеството" (2009);

 

 

Контакт:    elizabeta.hristovska@uklo.edu.mk

++389 47 207 756

++389 70 339 769

 

 

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици