English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Атанасова Васка
Наставен Кадар - Вонреден професор


    Отсек: Сообраќај и транспорт
   
Кабинет: 403
Локал: 147
Телефон: 047 207 747
Посетни часови:
понеделник 10:00 - 12:00 ч
вторник 10:00 - 12:00 ч                              
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • планирање на сообраќај, урбанизам и сообраќај , одржливи урбани транспортни системи

 

Родена е на 02.11.1972 година во Кочани 

Универзитетско образование:

-       Доктор на науки од областа на сообраќај и транспорт

Научни и стручни активности:

- наставник на прв циклус на студии насока сообраќајно транспортно инженерство, по планирање на сообраќај,  просторно планирање, прибирање и анализа на транспортни податоци, урбанизам и сообраќај, планирање на превоз во воздушен сообраќај

- наставник на втор циклус на студии насока сообраќајно транспортно инженерство, по модели за планирање на сообраќајот, транспортни системи и лица со посебни потреби, просторно планирање

- наставник на тригодишни стручни додипломски студии по патен транспорт, по прибирање на транспортни податоци, основи на планирање на сообраќај, основи на урбанизам

- наставник на втор циклус на студии за туризам, по просторно планирање

Престои и активности

- Авеиро, Португалија, 2001, Батх, Англија 2009, Горна Ораховица, Бугарија 2010, Љубљана, Словенија 2011

- Визитинг професор по предметот Планирање саобраћаја на Високата Техничка Школа во Ниш, 2007/08

- Учество во 20 работилници одржани во земјата и во странство, 47 собраќајно-технички вештачења и експертизи.

Публикации:

- Збирка решени задачи по ЈГПП, Технички факултет Битола

- 30 трудови објавени на меѓународни конференции и симпозиуми, 8 трудови во списанија

 

Учество во проекти: (15 проекти, домашни и меѓународни, експертски елаборати и ревизии)

- „Testing Innovative Strategies For Clean Urban Transport For Historic European Cities, RENNAISSANCЕ, FP7 програма GRANT AGREEMENT No. 219120 15.09.2008 до 15.09.2012

- Сообраќајно транспортна инфраструктура на Охридско – Преспанскиот регион“ март 2006

- Стратегија за развој на јавниот градски превоз во Скопје 2008-2018, надминување на постојните проблеми, предлог мерки за итно надминување на истите и визија за развој за наредните 10 години“, Скопје, февруари 2008

- Интегрален пристап за решавање на сообраќајните проблеми од одржлив аспект во општина Кочани, програмата SECTOR на Regional Environmental Centar for Central and Eastern Europe, 02.2009 – 12.2009

- Јавен градски превоз по повик: Можности за примена во Македонија“,НИП проект од МОН 2001-2003

-  Сообраќајна студија на Град Битола, 2010/2011

Учесник во организации:

-       Хрватско знанствено друштво за промет

-       Инженерска институција на Македонија

-       Комора на овластени архитекти и инженери од областа на сообраќајот (А и Б) овластување

-       Сојуз на сообраќајни инженери на Р.М.

-       Македонско научно друштво Битола

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 747

++389 75 801 709

 

 


 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици