English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Сабота 30 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Вилос Илиос
Наставен Кадар - Вонреден професор
    Отсек: Сообраќај и транспорт
   
Кабинет: 309
Локал: 169
Телефон: 047 207 769
Посетни часови:
                                
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

 • §Градежни материјали, Градежни конструкции во ниско и високо градба, Припрема за печатење и ДТП.

Роден е на: 08 Февруари 1962 година во Битола

Универзитетско образование:

 • §Доктор на науки

Научни и стручни активности:

 • §Доцент на Техничкиот факултет – Битола на групата предмети од областите: Градежни материјали, Градежни конструкции во ниско и високо градба, Припрема за печатење и ДТП и Нацртна геометрија.

Професионални лиценци и овластувања:

 • §Овластувања „А“ и „Б“ за проектирање на градби како одговорен проектант од градежништво
 • §Овластувања „А“ и „Б“ за ревизија на проектна документација од градежништво
 • §Овластувања „А“ и „Б“ за надзор над изведување на градби од градежништво
 • §Ограничено овластување од областа градежништво за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал

Членства во професионални здруженија и асоцијации:

 • §Друштво замеханика на Македонија
 • §Македонски комитет за големи брани
 • §Друштво на градежни конструктори на Македонија
 • §Германско друштво за применета математика и механика “Gesellschaft fur Angewandate Mathematik und Mechanik.”
 • §Европско друштво за механика “European Mechanics Society”

Награди и признанија:

 • §Признание за посебно остварување во градежното конструкторство во 2006 година од Друштвото на градежни конструктори на Македонија.

Научна стручна и применета дејност:

 • §Автор/коавтор на 12 научно истражувачки трудови објавени во земјата
 • §
 • §Активен учесник во 5 научно истражувачки проекти
 • §Автор/коавтор на 3 научно стручни изданија (книги учебници монографии)
 • §Реализирани 60 стручни проекти од областа на градежништвото

Јавни функции:

 • §Директор на ЈП Стрежево – Битола, именуван од Владата на Р. Македонија (од февруари 2004 до септември 2006)

Поважни објавени трудови и проекти:

 • §I. Vilos, T. Geramitcioski, "DYNAMIC BEHAVIOR OF ROADS AND AIRPORTS SURFACE", GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung '94, T.U. Braunschweig, April 1994
 • §I. Vilos, T. Geramitcioski, "MODELING AND ANALYSIS OF LAMINATED ELASTOMERIC BEARINGS USING FINITE ELEMENT METHOD", Symposium ELASTICITY, VISCOELASTICITY AND OPTIMAL CONTROL TEORETICAL AND NUMERICAL ASPECTS, Lyion, France, December 1995.
 • §I. Vilos, T. Geramitciuoski, D. Lj.Lazarov, G.Kokalanov,”DETERMINATING MOMENT-ROTATION(M-F) DIAGRAM FOR END-PLATE CONECTION USING FEM” Internacionalni naucno-strucni skup Gradevinarstvo-Nauka i Praksa, Zabjak 03-07, mart 2008
 • §T. Geramitcioski, V. Mitrevski, I,Vilos “CONSTRUCTION OF SOLAR DRYER”, Jurnal on Procesing and engenery in Agriculture, Vol.13 (1&2),Serbia, pp.102-104, 2011

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 762

++389 78 269 086 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици