English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Митревски Ванѓелче
Наставен Кадар - Вонреден професор

    Отсек: Машински 
   
Кабинет: 309
Локал: 162
Телефон: 047 207 762
Посетни часови:
                               
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Научна преокупација:

 • Пренос на топлина и маса, Индустриски сушари.

Роден е на 04.02.1967 година во Битола.


Универзитетско образование:

-   Дипломиран машински инжинер (1991), Mагистер по машинство (1998) Доктор на науки (2005).

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Индустриски сушари, Основи на машинство,  Основи на MATLAB, Чинење на квалитет, Менаџмент системи на квалитет во мали претпријатија.

-  наставник на втор циклус на студии по Одбрани поглавја од процесите на сушење, Современи термоенергетски постројки,Оптимални енергетски системи, Одбрани поглавја од веројатност, статистика и методи на оптимизација, Планирање, програмирање и проектирање во заштита на животната средина.

 

Функции:

Раководител на Машински отсек (2007-2010).

 

Публикации:

 • Герамитчиоски Т, Митревски В., Компјутерска пресметка на машински елементи, практикум, УКЛО-ТФБ, 2001.
 • Герамитчиоски Т, Тромбев Ѓ., Вилос И., Митревски В.,  Бучава во прехрамбената индустрија на Пелагонискиот регион, монографија, ТФБ и МОН, 2001.
 • Митревски, В., Герамитчиоски Т, , УКЛО -ТФБ, 2006.
 • Митревски, В., Герамитчиоски Т, , практикум, УКЛО-ТФБ, 2008.
 • Вилос, И., Митревски, В., Збирка решени задачи по машински елементи, УКЛО-ТФБ, 2010.

 

Учество во проекти:

-   Терморадијационо вакуум сушење на печурки, НИП финансиран од МОН на Р.М., млад истражувач.

-   Анализа на повишеното ниво на бучава, вибрации, температура на амбиентот и нивно штетно влијание врз работниците во индустријата со предлог мерки за нивно намалување, НИП финансиран од МОН на Р.М., млад истражувач.

-   Термо-хидраулични аспекти на промивање со вода на загадени високобрзински гасни токови и примена на конструкции, НИП финансиран од МОН на Р.М., млад истражувач.

-   Бучава и вибрации во графичката индустрија, НИП финансиран од МОН на Р.М. истражувач

-   Оптимизација на процесите на сушењето, НИП финансиран од МОН на Р.М. истражувач.

-   Оптимален експеримент за одредување на термофизичките својства на термоизолациони материјали со примена на инверзниот пристап, НИП финансиран од МОН на Р.М. истражувач

-   Нови концепти и примена на инверзниот пристап, НИП финансиран од МОН на Р.М. истражувач.

-   Подобрување на технолошките карактеристики и енергетската ефикасност на конвективни сушари, Развојен проект финансиран од МОН на Р.М. – главен истражувач.

Scientifics occupation:
 Heat and mass transfer, Industrial dryers.
Born 04.0
2.1967 in Bitola.

 

University education:
- Graduate Mechanical Engineer (1991), Master degree (1998), PhD (2005)

 

Scientific and professional activities:
- teacher of the first cycle of Industrial dryers, Fundametals of Mechanical Engineering, Fundamentals of MATLAB , Cost of quality, Management system in small companies

- teacher of the second cycle of studies   in: Selected  chapters  from  the  drying processes,  Modern power plants, Optimal energy system, Selected chapters from the probabilities, statistics and optimization, Planning, programming
and design in environmental protection

 

Functions:
Head  of  the  Mechanical  Department  (2007-2010). 

 

Publications:

 • GeramitcioskiT.,Mitrevski, V.,Computercalculationofmachine elements, practicum, UKLO-TFB, 2001.
 • GeramitcioskiT.,Trombev, G., Vilos, I.,Mitresvki, V.,Noisein the food industry Pelagonia, monographs, TFB-MES, 2001.
 • GeramitcioskiT.,Mitrevski, V.,Calculationof, practicum, UKLO-TFB, 2006.
 • GeramitcioskiT.,Mitrevski, V.,Calculationof, practicum, UKLO-TFB, 2008.
  Vilos, I.,Mitresvki, V., A collection ofsolvedproblems  inmechanical elements, manual, UKLO TFB, 2010.

Контакт:   Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 762

++389 70 207 299 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици