English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Нешковска Ратка
Наставен Кадар - Вонреден професор

 


    Отсек: Машински 
   
Кабинет:
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                              
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

Физика на кондензирана материја - електрохромизам кај неоргански тенки филмови, Сончева енергија, Гравитациони леќи

Роден е на 19.04.1967 год.

 

Универзитетско образование:

     Доктор на физички науки

 

Научни и стручни активности:

 • наставник на прв циклус на студии по предмети од областа физика, печатарски форми, репродукции и фотографии
 • наставник на втор циклус на студии по применета физика во експертиза на сообраќајни незгоди

 

Студиски престои:

Торино, Италија  (Politechnico di Torino, 2002), Авеиро, Португалија (University of Aveiro, 2003), Гент , Белгија (University of Ghent, 2005), Нови Сад, Југославија (Универзитет у Новом Саду, 2008)

 

Публикации:

 •  Р. Нешковска, А. Андреевска, Практикум за лабораториски вежби по физика, скрипта за интерна употреба, 2000 
 • Р. Нешковска, Решени задачи по физика, скрипта за интерна употреба, 2010.

Учество во проекти:

 • Добивање на тенки филмови од никел оксид и од некои oксиди на преодните метали и компарација на нивните

       електрохроматски параметри, МОН 2003-2006 (учесник во проектот)

 • Implementation of ECTS at the University St. Kliment Ohridski, TEMPUS JEP 2001-2003 (participant in the project)
 • Exchange of best practices in establishing ECTS, TEMPUS SCM, 2004 – 2005 (participant in the project)
 • West Balcan Bologna Promoters Network, TEMPUS SCM C-032B06 (participant in the project)
 • Designing  and implementing of  the NQF in RM–TEMPUS ETF-SM-00050-2008 Project, 2009-2012, (participant in the project)

Учесник во организации:

 

 • Друштво на физичари на Република Македонија, член на Претседателството на друштвото во еден мандатен период
 • Македонско научно друштво-Битола, член на Управниот одбор на друштвото во периодот од 2010 до денес, одговорна за научно-истражувачки проекти
 • Астрономско друштво Битола, член на Претседателството на друштвото

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

      ++389 47 207 732 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици